Dữ liệu mở là dữ liệu có thể được tự do sử dụng, chia sẻ và phát triển với bất kỳ mục đích nào. Một số dữ liệu của tỉnh sẽ được mở ra cho Người dân và Quý doanh nghiệp để: - Thông tin - Nghiên cứu - Xây dựng các ứng dụng và công cụ trên dữ liệu mở.

Thông qua Cổng dữ liệu mở, Tỉnh mong muốn người dân, doanh nghiệp và tổ chức:

  • Tham gia giám sát, quản lý các mặt hoạt động của chính quyền, xã hội;

  • Sử dụng dữ liệu mở để tạo ra sản phẩm giá trị mới đóng góp cho hệ sinh thái ứng dụng, tiện ích của Tỉnh để phục vụ người dân tốt hơn;

  • Góp phần thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, phát triển nền kinh tế số của Tỉnh.
  • Đóng góp dữ liệu được hình thành trong quá trình khai thác để phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở của Tỉnh.