Kế hoạch thanh tra của Tỉnh năm 2024

Kế hoạch thanh tra của Tỉnh năm 2024 của Thanh tra Tỉnh

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Tác giả Thanh Tra tỉnh
Người bảo dưỡng Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Cập nhật lần cuối tháng 12 26, 2023, 07:27 (UTC)
Được tạo ra tháng 12 26, 2023, 07:15 (UTC)