Thông báo công khai dự toán năm 2023

Thông báo công khai dự toán năm 2023

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Tác giả Sở Tài chính
Người bảo dưỡng Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Cập nhật lần cuối tháng 3 12, 2024, 01:19 (UTC)
Được tạo ra tháng 3 12, 2024, 01:18 (UTC)